สนใจอ่านนิตยสารย้อนหลัง

คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chayada@makefriends.co.th

Media & Advertising

 


 

โยคะ เจอร์นัล นิตยสารอันดับหนึ่งของโลก

มุ่งมั่นที่จะให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และ ความเป็นอยู่แบบองค์รวม ที่สุขสมดุล


นิตยสารไดร้บการตอบรับอย่างดียิ่ง นับจากฉบับปฐมฤกษ์ (พย./ธค. 2549) เรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบัน พิสูจน์ได้จากยอดจัดจำหน่ายและจำนวนสมาชิกท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ สะท้อนถึงความต้องการคุณภาพชีวิตของคนรับสุขภาพที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับจำนวนสตูดิโอโยคะและสถานท่ีออกกาลังกายท่ีมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศหรือผู้ฝึกโยคะกว่า 1,000,000 คน นอกจากจะเป็นนิตยสารที่นาเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับ โยคะ “เล่มแรกเล่มเดียวในประเทศไทย” ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่า ครบครันด้วยคุณภาพแล้ว เรายังเป็นนิตยสารที่เข้มข้นด้วยเน้ือหาด้านสุขภาพ และ ไลฟ์สไตส์ ที่มีความสุขของคนรุ่นใหม่

 

Target Profile

  • Who love to do Yoga,Challenge of difficult things and find the inspiration.
  • Who care about Health,Beauty,Body Shape, Relaxation, enjoy of life.
  • Who care the good personality and good looking in front of others, Look modern and in trend , acceptable from other.

 

80%Workingwoman:
Majority are working they like to good looking in front of other, good health for maintain their work with smart and Yoga can help them

15%Housewife:
They like to take care her husband, kid, and spent time to waiting their family with YOGA

5% Students / other:
Their family want them to have a good heath by YOGA but for personal thing they are still concentrate with cosmetic, fashion, friend

 

 

Distribution and Circulation

กลุ่มเป้าหมายในการกระจายและจำหน่ายนิตยสาร

Circulation : 30,000 copies per issue. Newsstands/ Bookshops/Convenience Stores 66,000

Yoga Studio/Fitness Center Spa and Beauty Salon Hotels and resorts Subscription

 

 

FREQUENCY :

Monthly Magazine : issue every 3 month 

On Shelf , B2S , SE-ED